Category Wooden Pallets

REVERSIBLE-STRINGER PALLET

STRINGERS PALLET

PANEL DECK PALLET

DOUBLE-WINGS PALLET

SINGLE-WING PALLET

FOUR-STRINGERS PALLET

HEAVY-DUTY PALLET

SKID PALLET

BLOCK PALLET

STANDARD PALLET

แพลเลทไม้แบบมาตรฐาน

หากเริ่มต้นจะสั่งแพลเลท คิดอะไรยังไม่ออก บอกอะไรยังไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี เริ่มต้นที่นี่เลยครับ สำหรับแพลเลทไม้แบบมาตรฐานที่มีผู้คนนิยมใช้กันทั่วโลก เนื่องจากความง่ายในการประกอบเป็นแพลเลทของมัน ใช้งานง่าย ซื้อหาสะดวก